dawn-default-header-image

Mobile Phone Policy Slovakian


Zásady používania osobných mobilných telefónov a elektronických zariadení

Zásady

Používanie mobilných telefónov a nahrávacích zariadení je vo výrobnom oddelení a v okolitých priestoroch vrátane, okrem iného, skladu a nakladacej rampy prísne zakázané.

Zamestnancom je zakázané brať mobilný telefón alebo akékoľvek iné elektronické zariadenie do akejkoľvek časti svojho pracovného priestoru na pracovisku – výrobnej haly/výrobných priestorov – s výnimkou telefónov vydaných spoločnosťou Dawn Meats.  Počas pracovného času by sa nemali používať osobné mobilné telefóny ani iné osobné elektronické zariadenia.

Zamestnanci, ktorí si do priestorov závodu prinesú mobilný telefón, ho musia pred vstupom do pracovnej oblasti nechať vypnutý v skrinke v šatni.  V spoločnosti Dawn Meats platí prísne pravidlo „prázdnych vreciek“, podľa ktorého sa všetky osobné veci musia ponechať v skriniach a nesmú sa nosiť vo vreckách alebo inak na pracovisku. 

Fotografovanie a/alebo natáčanie videí kdekoľvek na pracovisku v ktorejkoľvek lokalite spoločnosti zamestnancami pomocou mobilných telefónov a/alebo iných elektronických zariadení, napríklad nahrávacích zariadení alebo kamier, je prísne zakázané.  Každý zamestnanec, u ktorého sa zistí porušenie tohto nariadenia, bude podliehať disciplinárnemu konaniu až po prepustenie.

Za dodržiavanie týchto zásad sú zodpovední zamestnanci.

Návštevníci

Všetkých návštevníkov na pracovisku musí sprevádzať zástupca spoločnosti Dawn Meats.  Pri vstupe do výrobných priestorov nesmú mať návštevníci pracoviska so sebou mobilné telefóny.  Vedúci pracovníci, ktorí majú na pracovisku návštevníkov, sú povinní upozorniť ich, že mobilné telefóny alebo akékoľvek elektronické zariadenia nie sú v priestoroch závodu povolené.  Návštevníkov tiež upozorňujeme, že fotografovanie na mieste je prísne zakázané.  Manažéri musia zabezpečiť, aby návštevníci toto pravidlo dodržiavali.  Návštevníci by mali mať možnosť odložiť svoje telefóny alebo iné elektronické zariadenia na bezpečné miesto, ak idú do výrobných priestorov.

Používanie osobných mobilných telefónov na osobné hovory alebo textové správy

K osobným mobilným telefónom môžete pristupovať a používať ich len počas prestávky a len v šatniach, jedálni, na parkovisku alebo v priestoroch pre fajčiarov.  Ich používanie je zakázané vo všetkých ostatných častiach stránky.  Zamestnanci nesmú používať svoje telefóny, kým sa práve nenachádzajú v týchto priestoroch.  Každý zamestnanec, ktorý poruší túto požiadavku, bude podliehať disciplinárnemu konaniu až po prepustenie.

Právo na prehľadanie

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať náhodné zastavenia a prehliadky pri odchode zamestnancov z výrobnej haly s cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie tohto postupu. 

Porušenie zásad

Akékoľvek porušenie alebo odmietnutie dodržiavania týchto zásad je závažným disciplinárnym priestupkom.  Zamestnanci, u ktorých sa zistí, že majú mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie v priestoroch závodu alebo v iných zakázaných priestoroch na pracovisku, čím porušujú tieto zásady, budú po úplnom vyšetrení disciplinárne potrestaní až do prepustenia.

V prípade osôb, ktoré nie sú zamestnancami, t. j. návštevníkov alebo zmluvných partnerov, a ktoré nedodržiavajú tieto zásady, budú uložené sankcie, ktoré môžu za určitých okolností zahŕňať ukončenie zmluvy, pozastavenie poskytovania služieb, vylúčenie z priestorov spoločnosti alebo iné vhodné opatrenia.

Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo zadržať mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie, ak má dôvod domnievať sa, že takéto zariadenie bolo tajne použité v nepovolených oblastiach priestorov spoločnosti v rozpore s touto politikou, a môže ho odovzdať Gardai na samostatné vyšetrovanie, ak sa domnieva, že zamestnanec/nezamestnanec mohol mať skrytý motív vziať zariadenie do zakázanej oblasti.

Všeobecné

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu osobných vecí zamestnanca alebo osoby, ktorá nie je zamestnancom, počas pobytu na jej území.

Revízia

Tieto zásady sa budú z času na čas prehodnocovať, aby sa zohľadnili skúsenosti s ich uplatňovaním v praxi.