dawn-default-header-image

Mobile Phone Policy Polish


Zasady dotyczące prywatnych telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych

Polityka

Używanie telefonów komórkowych i urządzeń nagrywających jest surowo zabronione w dziale produkcji i w okolicznych obszarach, w tym między innymi w magazynie żywca i ładowni.

Pracownikom zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na swoje stanowiska pracy na terenie zakładu – hali fabrycznej/hali produkcyjnej – z wyjątkiem telefonów otrzymanych od Dawn Meats.  W czasie pracy nie należy korzystać z prywatnych telefonów komórkowych ani innych prywatnych urządzeń elektronicznych.

Pracownicy, którzy wnoszą telefony komórkowe na teren fabryki, przed wejściem do miejsca pracy muszą je wyłączyć i pozostawić w szafkach w szatniach.  Dawn Meats ma ścisłą zasadę „pustej kieszeni”, zgodnie z którą wszystkie rzeczy osobiste muszą być pozostawione w szafkach, a nie wnoszone w kieszeniach lub w inny sposób na halę fabryczną. 

Wykonywanie zdjęć i/lub nagrywanie filmów przez pracowników korzystających z telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń elektronicznych, na przykład urządzeń nagrywających lub kamer, jest surowo zabronione we wszystkich miejscach na terenie firmy.  Każdy pracownik, który naruszy to postanowienie, będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej, włącznie ze zwolnieniem.

Obowiązkiem pracowników jest postępowanie zgodnie z niniejszą polityką.

Odwiedzający

Wszystkim odwiedzającym musi towarzyszyć przedstawiciel Dawn Meats.  Osoby odwiedzające zakład nie mogą mieć przy sobie telefonów komórkowych podczas przebywania w strefach produkcyjnych.  Obowiązkiem kierowników, którzy przyjmują odwiedzających , jest poinformowanie ich, że na terenie zakładu nie zezwala się na korzystanie z żadnego rodzaju telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych.  Goście muszą również być poinformowani, że fotografowanie w zakładzie jest ściśle zabronione.  Kierownicy muszą dopilnować przestrzegania tej zasady przez odwiedzających.  Osoby odwiedzające powinny pozostawić swoje telefony lub inne urządzenia elektroniczne w bezpiecznym miejscu, jeśli udają się na obszary produkcyjne.

Wykorzystywanie prywatnych telefonów komórkowych do rozmów osobistych lub wiadomości tekstowych

Dostęp do prywatnych telefonów komórkowych i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w przerwach i tylko w szatniach, stołówce, na parkingu lub w strefie dla palących.  Ich użycie jest zabronione we wszystkich innych obszarach zakładu.  Pracownicy nie mogą korzystać ze swoich telefonów dopóki nie znajdą się w tych obszarach.  Każdy pracownik naruszający ten wymóg będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej, włącznie ze zwolnieniem.

Prawo do przeszukania

Firma zastrzega sobie prawo do zatrzymania pracownika i przeszukania go podczas opuszczania zakładu, aby zapewnić pełną zgodność z tą procedurą. 

Łamanie zasad

Każde naruszenie lub odmowa zastosowania się do niniejszych zasad stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego.  Pracownicy, którzy znajdą się w posiadaniu telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na hali fabrycznej lub w innym obszarze objętym zakazem użytkowania na terenie zakładu i w związku z tym naruszający niniejsze zasady, będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie ze zwolnieniem, po przeprowadzeniu pełnego dochodzenia.

W przypadku osób niebędących pracownikami, i tzw. osób odwiedzających lub wykonawców nieprzestrzegających niniejszych zasad, zostaną nałożone sankcje, które w szczególnych okolicznościach mogą obejmować rozwiązanie umowy, zawieszenie usługi, wykluczenie z siedziby firmy lub inne stosowne działania.

Firma zastrzega sobie również prawo do zachowania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, jeśli ma podstawy sądzić, że urządzenia te były wykorzystywane potajemnie na nieautoryzowanych obszarach siedziby firmy, co stanowi przeciwieństwon tej polityki i może przekazać je policji w celu przeprowadzenia odrębnego dochodzenia, jeśli uważa się, że pracownik/osoba niebędąca pracownikiem mogła mieć ukryty motyw zabrania urządzenia w miejsce zabronione.

Ogólne

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych pracownika lub osoby niebędącej pracownikiem podczas przebywania na terenie siedziby.

Aktualizacja

Niniejsza polityka będzie okresowo aktualizowana, by uwzględniać zmiany w prawie oraz działanie polityki w praktyce.