dawn-default-header-image

Mobile Phone Policy Czech


Zásady používání osobních mobilních telefonů a elektronických zařízení

Zásady

Používání mobilních telefonů a nahrávacích zařízení je ve výrobním oddělení a v jeho okolí, mimo jiné včetně skladu a nakládací rampy, přísně zakázáno.

Zaměstnancům je zakázáno brát si mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení do jakékoli části svého pracovního prostoru na pracovišti – výrobní haly/výrobních prostor – s výjimkou telefonů vydaných společností Dawn Meats.  Během pracovní doby by se neměly používat osobní mobilní telefony ani jiná osobní elektronická zařízení.

Zaměstnanci, kteří si do areálu závodu přinášejí mobilní telefony, je musí před vstupem na pracoviště nechat vypnuté ve skříňkách v šatnách.  Ve společnosti Dawn Meats platí přísné pravidlo „prázdných kapes“, podle kterého musí být všechny osobní věci ponechány ve skříňkách a nesmí být nošeny v kapsách nebo jinak na podlaze závodu. 

Pořizování fotografií a/nebo videozáznamů kdekoli na pracovišti společnosti zaměstnanci pomocí mobilních telefonů a/nebo jiných elektronických zařízení, například záznamových zařízení nebo kamer, je přísně zakázáno.  Každý zaměstnanec, u něhož bude zjištěno porušení tohoto nařízení, bude podroben disciplinárnímu řízení až po propuštění.

Za dodržování těchto zásad odpovídají zaměstnanci.

Návštěvníci

Všechny návštěvníky musí doprovázet zástupce společnosti Dawn Meats.  Návštěvníci si při vstupu do výrobních prostor nebudou smět brát mobilní telefony.  Vedoucí pracovníci, kteří mají na pracovišti návštěvníky, jsou povinni je upozornit, že mobilní telefony nebo jakákoli elektronická zařízení nejsou v tovární hale povolena.  Návštěvníky rovněž upozorňujeme, že fotografování na pracovišti je přísně zakázáno.  Vedoucí pracovníci musí zajistit, aby návštěvníci toto pravidlo dodržovali.  Návštěvníci by měli mít možnost nechat své telefony nebo jiná elektronická zařízení na bezpečném místě, pokud jdou do výrobních prostor.

Používání osobních mobilních telefonů pro osobní hovory nebo textové zprávy

K osobním mobilním telefonům lze přistupovat a používat je pouze o přestávkách a pouze v šatnách, jídelně, na parkovišti nebo v kuřáckých prostorách.  Ve všech ostatních částech pracoviště je jejich používání zakázáno.  Zaměstnanci nesmí používat své telefony, dokud se v těchto prostorách skutečně nenacházejí.  Na zaměstnance, který poruší tento požadavek, se vztahuje disciplinární řízení až po propuštění.

Právo na prohlídku

Společnost si vyhrazuje právo provádět náhodné zastavení a prohlídky při odchodu zaměstnanců z výrobní haly, aby zajistila plné dodržování tohoto postupu. 

Porušení zásad

Porušení nebo odmítnutí dodržování těchto zásad je závažným disciplinárním přestupkem.  Zaměstnanci, u nichž bude zjištěno, že mají mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení na pracovišti nebo na jiném zakázaném místě v závodě v rozporu s těmito zásadami, budou po důkladném prošetření disciplinárně potrestáni, a to až výpovědí.

V případě osob, které nejsou zaměstnanci, tj. návštěvníků nebo smluvních partnerů, a které nedodržují tyto zásady, budou uloženy sankce, které mohou za určitých okolností zahrnovat ukončení smlouvy, pozastavení poskytování služeb, vyloučení z prostor společnosti nebo jiná vhodná opatření.

Společnost si rovněž vyhrazuje právo zadržet mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení, pokud má důvod se domnívat, že takové zařízení bylo tajně použito v nepovolených oblastech prostor společnosti v rozporu s těmito zásadami, a může je předat Gardai k samostatnému vyšetřování, pokud se domnívá, že zaměstnanec/nezaměstnanec mohl mít skrytý motiv pro vnesení zařízení do zakázané oblasti.

Obecné

Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztrátu osobních věcí zaměstnanců nebo osob, které nejsou zaměstnanci společnosti, když se nacházejí na jejím pozemku.

Přezkoumání

Tyto zásady budou čas od času revidovány s ohledem na zkušenosti s jejich uplatňováním v praxi.